Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie

Wij hebben een inschatting gemaakt van het gedeelte van het eigen vermogen dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het verschil tussen de beleidswaarde van het DAEB bezit en het niet-DAEB bezit in exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit. Het bedraagt circa € 230 miljoen. Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2018 bestaat uit de volgende onderdelen:

Vastgoed in exploitatie

x € 1.000

x € 1.000

Marktwaarde verhuurde staat *)   493.224
Beschikbaarheid (doorexploiteren) -116.808  
Betaalbaarheid (huren) -101.314  
Kwaliteit (onderhoud) -29.406  
Beheer (beheerkosten) 17.792  
Subtotaal -229.736  
Beleidswaarde   263.488

*) Exclusief de vijf leegstaande huurwoningen die zijn opgenomen in de voorraad.

Dit impliceert dat circa 45% van het totale vermogen niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Gezien de volatiliteit van (met name) de beleidswaarde, is dit aan fluctuaties onderhevig.