Regelingen en reglementen

Woonborg heeft de volgende regelingen en reglementen. Deze staan gepubliceerd op woonborg.nl.

  • Bestuursreglement
  • statuten
  • governancecode woningcorporaties
  • visitatierapport 2010-2014
  • reglement RvC en reglementen RvC commissies
  • functieprofielen commissarissen
  • competenties en normen RvC
  • rooster van aftreden en samenstelling commissies
  • gedragscode
  • reglement regionale geschillencommissie