Bijlagen

Bijlage 1: Winst-en-verliesrekening categoriaal

(bedragen x € 1.000)

  Ref. 2018 2017
       
Bedrijfsopbrengsten      
Huuropbrengsten 5.11.1 28.762 28.458
Opbrengsten servicecontracten 5.11.2 1.033 1.033
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 5.11.3 1.590 1.507
Geactiveerde productie eigen bedrijf 5.11.4 170 71
Overige bedrijfsopbrengsten 5.11.5 151 165
Totaal bedrijfsopbrengsten   31.706 31.234
       
Bedrijfslasten      
Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en   151 157
vastgoedportefeuille      
Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste 5.11.11 8.104 6.679
activa en vastgoedportef.      
Lonen en salarissen   2.504 2.127
Sociale lasten   417 343
Pensioenlasten   360 320
Onderhoudslasten 5.11.5 4.988 5.241
Leefbaarheid 5.11.14 14 16
Lasten servicecontracten 5.11.3 1.366 1.330
Overige bedrijfslasten   5.303 4.302
Verhuurderheffing 5.11.6 3.668 3.227
Sectorspecifieke heffingen   348 24
Totaal bedrijfslasten   27.223 23.766
       
Bedrijfsresultaat   4.483 7.468
       
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 5.11.12 32.819 26.705
       
Financiële baten en lasten      
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa   0 0
behoren en van effecten      
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 5.11.15 195 196
Rentelasten en soortgelijke kosten 5.11.16 ‑3.688 ‑3.783
Totaal financiële baten en lasten   ‑3.493 ‑3.587
       
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen   33.809 30.586
       
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 5.11.17 ‑2.909 ‑1.319
Resultaat deelnemingen   0 0
       
Resultaat na belastingen   30.900 29.267

Bijlage 2: Kengetallen over de afgelopen twee jaren

  2018 2017
Gegevens woningbezit    
Aantal verhuureenheden (VHE) in exploitatie:    
- Woningen en woongebouwen 4.791 4.795
- Gemeenschappelijke ruimtes 17 16
- Garages 39 39
- Parkeerplaatsen 61 61
- Bedrijfspanden (excl. Kantoorpanden) 27 27
Totaal 4.935 4.938
     
Gemiddelde grondslag onroerend zaakbelasting per woning ( x € 1.000) 139 132
     
Mutaties in het woningbezit    
- Gekocht / overheveling voorraad koopwoningen 0 1
- Verkocht ‑26 ‑27
- Gesloopte woningen / hertelling ‑18 ‑12
- Gereedgekomen nieuwbouw huurwoningen 40 26
Mutaties woningen ‑4 ‑12
     
Mutaties in het overig bezit    
- Parkeerplaatsen / Garages (verkocht) 0 0
- Gemeenschappelijke ruimtes (hertelling 2017) 1 ‑2
- Hertelling i.v.m. verschillen huur- en activa administratie 0 ‑4
- Mutaties bedrijfspanden 0 1
- Gereedgekomen nieuwbouw voor verkoop 0 0
- Voorraad koopwoningen 0 0
Mutaties overig bezit 1 ‑5
Totaal mutaties in het boekjaar ‑3 ‑17
     
Verhuur en incasso    
-Gemiddelde netto huurprijs per maand per woning 502 495
-Gemiddeld aantal punten woningwaarderingssysteem 160 159
-Goedkope woningen 832 802
-Betaalbare woningen 1-2 persoons huishouden 3.337 3.347
-Betaalbare woningen 3+ huishouden 378 415
-Dure woningen tot huurtoeslaggrens 238 225
-Dure woningen boven huurtoeslaggrens 6 6
-Huurachterstand huidige huurders in % van de bruto huur 0,58% 1,00%
-Huurderving in % van de bruto huur 1,32% 1,36%
     
Kwaliteit    
-Aantal reparatieverzoeken per woning 0,88 0,8100000000000001
-Aantal verbeterde woningen 395 1.652
-Investering per verbeterde woning 9.175 6.509
-Kosten niet-planmatig onderhoud per woning 577 609
-Kosten planmatig onderhoud per woning 613 640
-Uitgaven verbeter investeringen per woning 756 2.242
-Totaal kosten onderhoud per woning 1.946 3.491