Bijlagen

Bijlage 1: Winst-en-verliesrekening categoriaal

(Categorale indeling)

(bedragen x € 1.000) Ref. 2017 2016
       
Bedrijfsopbrengsten      
Huuropbrengsten 5.11.1 28.483 28.111
Opbrengsten servicecontracten 5.11.2 1.033 982
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 5.11.3 1.507 1.155
Geactiveerde productie eigen bedrijf 5.11.4 71 100
Overige bedrijfsopbrengsten 5.11.5 165 177
Totaal bedrijfsopbrengsten   31.259 30.526
       
Bedrijfslasten      
Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille   157 212
Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportef. 5.11.11 6.679 9.183
Lonen en salarissen   2.127 2.057
Sociale lasten   343 330
Pensioenlasten   320 305
Onderhoudslasten 5.11.5 5.240 4.258
Leefbaarheid 5.11.14 16 10
Lasten servicecontracten 5.11.3 1.330 1.297
Overige bedrijfslasten   4.328 3.718
Verhuurderheffing 5.11.6 3.227 2.679
Sectorspecifieke heffingen   24 24
Totaal bedrijfslasten   23.791 24.072
       
Bedrijfsresultaat   7.468 6.454
       
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 5.11.12 26.705 293
       
Financiële baten en lasten      
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten   0 0
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 5.11.15 196 656
Rentelasten en soortgelijke kosten 5.11.16 ‑3.783 ‑4.099
Totaal financiële baten en lasten   ‑3.587 ‑3.444
       
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen   30.586 3.303
       
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 5.11.17 ‑1.319 ‑4.527
Resultaat deelnemingen   0 0
       
Resultaat na belastingen   29.267 ‑1.224

Bjilage 2: Kengetallen over de afgelopen twee jaren

  2017 2016
Gegevens woningbezit    
Aantal verhuureenheden (VHE) in exploitatie:    
- Woningen en woongebouwen 4.795 4.811
- Gemeenschappelijke ruimtes 16 18
- Garages 39 39
- Parkeerplaatsen 61 61
- Bedrijfspanden (excl. Kantoorpanden) 27 26
Totaal 4.938 4.955
     
( x € 1.000)
Gemiddelde grondslag onroerend zaakbelasting per woning
132 124
     
Mutaties in het woningbezit    
- Gekocht / overheveling voorraad koopwoningen 1 1
- Verkocht ‑27 ‑31
- Gesloopte woningen / samenvoeging onzelfstandige woonruimten ‑12 ‑33
- Gereedgekomen nieuwbouw huurwoningen 26 113
Mutaties woningen ‑12 50
     
Mutaties in het overig bezit    
- Parkeerplaatsen / Garages (verkocht) 0 ‑12
- Gemeenschappelijke ruimtes (hertelling) ‑2 1
- Hertelling i.v.m. verschillen huur- en activa administratie ‑4 0
- Mutaties bedrijfspanden 1 ‑1
- Gereedgekomen nieuwbouw voor verkoop 0 0
- Voorraad koopwoningen 0 0
Mutaties overig bezit ‑5 ‑12
Totaal mutaties in het boekjaar ‑17 38
     
Verhuur en incasso    
-Gemiddelde netto huurprijs per maand per woning 495 492
-Gemiddeld aantal punten woningwaarderingssysteem 159 158
-Goedkope woningen 802 759
-Betaalbare woningen 1-2 persoons huishouden 3.347 3.372
-Betaalbare woningen 3+ huishouden 415 415
-Dure woningen tot huurtoeslaggrens 225 258
-Dure woningen boven huurtoeslaggrens 6 7
-Huurachterstand huidige huurders in % van de bruto huur 1,00% 0,55%
-Huurderving in % van de bruto huur 1,36% 1,64%
     
Kwaliteit    
-Aantal reparatieverzoeken per woning 0,81 0,78
-Aantal verbeterde woningen 1.652 451
-Investering per verbeterde woning 6.509 9.540
-Kosten niet-planmatig onderhoud per woning 609 544
-Kosten planmatig onderhoud per woning 640 506
-Uitgaven verbeter investeringen per woning 2.242 894
-Totaal kosten onderhoud per woning 3.491 1.944

Bijlage 3: Woningbezit

Woningbezit Woonborg

Woningbezit Woonborg
  Woningen
AA EN HUNZE 406
ANDEREN 6
ANLOO 22
ANNEN 226
ANNERVEENSCHEKANAAL 40
EEXT 75
EEXTERVEEN 5
EEXTERVEENSCHEKANAAL 8
EEXTERZANDVOORT 3
GASTEREN 7
SCHIPBORG 9
SPIJKERBOOR DR 5
HAREN 980
GLIMMEN 69
HAREN GN 862
NOORDLAREN 11
ONNEN 38
NOORDENVELD 2294
NIETAP 45
NIEUW-RODEN 128
PEIZE 308
RODEN 1782
RODERESCH 12
RODERWOLDE 19
TYNAARLO 1112
DE GROEVE 6
DONDEREN 8
MIDLAREN 9
TYNAARLO 92
VRIES 385
YDE 47
ZEEGSE 2
ZEIJEN 14
ZUIDLAARDERVEEN 5
ZUIDLAREN 544

Bijlage 4: Prestatieafspraken

Betaalbaarheid

 

Afspraken Woonborg

 • terughoudend huurprijsbeleid
 • gemiddelde jaarlijkse huurprijsverhoging van maximaal inflatie
 • streefhuurniveau van 62% van de wettelijk toegestane maximale huur
 • medio 2017 aan de slag te gaan met huurbeleid

Hoewel we iets later startten dan in de prestatieafspraken is vastgelegd, zijn we samen met AH WOON in november begonnen met de evaluatie van het huidige huurbeleid.


Afspraken gemeenten

 • mogelijkheden onderzoeken om de rioolheffing te innen via de gebruiker en de effecten voor de gemeente en de betekenis hiervan meewegen voor de (personele) lasten en het investeringsvermogen van Woonborg.
 • gemeentelijke standpunten over het innen van de rioolheffing medio 2017 gereed

Het onderzoek loopt nog en besluitvorming moet, wegens wisselende omstandigheden, nog plaatsvinden. In de recent vastgestelde prestatieafspraken voor 2018 namen we het thema rioolheffing wederom op.
 

Afspraken AH WOON

 • evaluatie Fonds Klein Onderhoud
 • als gelijkwaardig partner betrokken bij de evaluatie van het huurbeleid


Doorkijk naar 2018
Ook in de prestatieafspraken voor 2018 heeft het thema betaalbaarheid een prominente positie. We verwachten dat we in het voorjaar van 2018 de evaluatie van het huurbeleid afronden en de gewenste aanpassingen kunnen doorvoeren. AH WOON is gesprekspartner, de gemeenten houden we op de hoogte. We verwachten dat we in 2018 meer inzicht krijgen in het innen van de rioolheffing.

Beschikbaarheid

 

Afspraken Woonborg

 • analyse wacht- en zoektijden binnen ons werkgebied en informatie presenteren
 • beperkte verkoop huurwoningen
   

Gezamenlijke afspraken

 • monitor uitwerken voor gewenste beschikbaarheid van huurwoningen.
   

Wacht- en zoektijden
De discussie rond inschrijftijden en verschillen tussen huurdersgroepen, waren redenen voor AH WOON en de gemeenten om verdiepende vragen te stellen. In de prestatieafspraken voor 2018 is daarom afgesproken een verdiepende analyse uit te voeren naar de wacht- en zoektijden per gemeente in ons werkgebied. We proberen in 2018 om met de drie partijen een gemeenschappelijk beeld te vormen van wat een acceptabele zoektijd is, of te wel een norm die we kunnen hanteren. Zie verder hoofdstuk 3.1. voor een nadere toelichting.

Monitor|
Dat bleek een complexe opgave, ook omdat we in 2017 voor het eerst in de nieuwe samenstelling met andere corporaties en huurderorganisaties in ons werkgebied om tafel zaten om prestatieafspraken voor 2018 te maken. Ook deze partijen zijn bezig met het opzetten van een monitor. Er is daarom besloten de ontwikkeling van de monitor met alle partijen op te pakken. Dit vergt de nodige afstemming over de opzet en inhoud. Met de betrokken partijen hebben we afgesproken om in de eerste helft van 2018 de monitor per gemeente operationeel hebben.

Verkoop: communicatie over nut en noodzaak
Tot slot hebben we in 2017 de verkoop van huurwoningen in beperkte mate voortgezet. In totaal verkochten we 28 huurwoningen (begroot: 30). Wij zorgden daarbij voor communicatie over nut en noodzaak van verkoop richting bewoners, AH WOON en de gemeenten. 

Doorkijk naar 2018
Uiterlijk in april 2018 ronden we de verdiepende analyse naar wacht- en zoektijden in ons werkgebied af. De resultaten hiervan communiceren we dan met AH WOON en de vier gemeenten. Verder zal de opzet van de monitor rond beschikbaarheid in het eerste kwartaal klaar zijn, waarna deze vanaf het tweede kwartaal in gebruik kan worden genomen. Ook gaan we in 2018 aan de slag met de evaluatie van het woonruimteverdeelsysteem, een onderwerp waarmee we al in 2017 hadden willen starten.

 

Woningvoorraad

 

Afspraken Woonborg

 • Verduurzaming en kwaliteitsverbetering is en blijft een speerpunt
 • In 2017 bouwden we 40 nieuwe huurwoningen volgens het uitgangspunt ‘Nul op de meter’ en verbeterden we 90  woningen met energielabel B als uitgangspunt. Daarnaast plaatsten we zonnepanelen op circa 250 woningen in de gemeente Tynaarlo, 200 woningen in Haren, 125 woningen in Aa en Hunze en 325 woningen in Noordenveld. 
 • Ondanks onze duurzaamheidsambities blijft een aantal huurwoningen de komende jaren energielabel E, F of G behouden. Dit betreft woningen waar in de komende 15 jaar verkoop of sloop wordt voorzien. Met partijen spraken we af dat we inzichtelijk maken om welke woningen dat gaat en hoe wij hier als corporatie mee omgaan. Het lukte ons niet om dit op tijd met gemeenten en AH WOON te delen. We spraken af dat we dit voor 2018 wederom op de agenda zetten.


Afspraken AH WOON

 • AH WOON richtte een werkgroep basiskwaliteit op, waarin huurders vanuit hun perspectief onderzoek doen naar de vereiste basiskwaliteit per type woning. AH WOON heeft de resultaten hiervan gedeeld met de gemeente en Woonborg.


Afspraken gemeenten

 • Gemeenten houden relevante subsidieregelingen in de gaten. De gemeente Tynaarlo doet nader onderzoek naar de inzet van de Zonnelening en Blijverslening voor huurders. Deze afspraak komt in 2018 weer op de agenda.


Gezamenlijke afspraken

 • het aanpassen van woningen op een eventuele zorgbehoefte is ook een kwaliteitsvraagstuk. Dit laatste is een belangrijk onderwerp, omdat onze huurdersgroep gemiddeld genomen steeds ouder wordt. Onder het thema Wonen en Zorg werken wij dit uit.


Doorkijk naar 2018
2018 wordt een belangrijk jaar als het gaat om duurzaamheid en kwaliteit. In 2018 werken wij onze routekaart uit naar een CO2-neutrale voorraad, conform de Aedes Woonagenda (doel: 2050) en de Drentse Energiedeal (doel: 2040). Ook blijven we werken aan kwaliteitsverbetering en duurzame nieuwbouw.

Wonen en zorg

 

Afspraken Woonborg

 • Woonborg levert een personele inzet in sociale wijkteams. Vanuit onze signalerende functie spelen wij hierin een belangrijke rol.


Gezamenlijke afspraken

 • Efficiënte inzet van Wmo-middelen, onder andere door aangepaste woningen beschikbaar te houden voor huishoudens met een Wmo-indicatie die hierop zijn aangewezen. De gemeente registreert grote bouwkundige woningaanpassingen en informeert Woonborg. Woonborg houdt (Wmo-) aangepaste woningen na vrijkomen voor een nader te bepalen periode beschikbaar en stelt de gemeente hiervan op de hoogte.

Deze afspraak bleek in de praktijk van beide kanten lastig te realiseren. Dit komt onder andere omdat het vrijkomen van aangepaste woningen en het moment waarop de woningen nodig zijn niet altijd samenvallen. Voor 2018 maakten we om die reden meer procesmatige afspraken.


Wmo-voorziening: gemeente is verantwoordelijk
Daarnaast spraken we af dat drie van de vier gemeenten in 2017 zouden onderzoeken of het mogelijk is om het realiseren van Wmo-voorzieningen in de woning voor huurders van Woonborg, gedelegeerd kan worden richting de corporatie. Het standpunt van Woonborg is echter dat de gemeente primair en wettelijk verantwoordelijk is voor de ondersteuning bij het aanbrengen van voorzieningen via de Wmo. In de prestatieafspraken voor 2018 is het delegeren van Wmo-voorzieningen richting Woonborg geen onderwerp meer.

Doorkijk naar 2018

 • De vier gemeenten werken aan een onderzoek naar de mogelijkheden voor het opstarten van een pilot om doorstroming te bevorderen. De gemeente Haren neemt hierin het initiatief. Het onderzoek werd in 2017 niet afgerond en maakt daarom wederom deel uit van de afspraken voor 2018. AH WOON blijft zich daarnaast bezighouden met het in beeld brengen van de Wmo-procedure per gemeente en de verschillen tussen de gemeenten.
 • Vanaf 2018 krijgt het thema wonen en zorg een prominentere plaats op onze eigen agenda. We willen onze inzet in de sociale wijkteams verder professionaliseren en nadere procesafspraken maken met gemeenten en AH WOON. We zien dat deze behoefte wederzijds is. In de prestatieafspraken voor 2018 is in ieder geval opgenomen dat elk van de vier gemeenten meer zicht wil gaan krijgen op vraag en aanbod rond wonen en zorg in de betreffende gemeenten. Waar nodig willen wij daaraan onze bijdrage leveren. Ook de afstemming met zorgpartijen maakt onderdeel uit van dit proces.

Kleine kernen

De prestatieafspraken over ons woningbezit in de kleine kernen zijn kort maar krachtig: ‘Woonborg behoudt positie in de kleine kernen, en trekt niet actief terug.’  Wij houden ons aan deze afspraak en hebben ook voor 2018 afgesproken dat we positie behouden in de kleinere kernen. De opgaven in deze kernen onderscheiden zich van die in de hoofdkernen en vragen maatwerk. AH WOON blijft signalen van huurders uit de kleine kernen oppakken en inbrengen in relevante overlegsituaties.


Doorkijk 2018
We behouden positie in de kleine kernen en trekken niet actief terug.

Leefbaarheid

 

Afspraken Woonborg

 • Wij zijn in diverse gemeenten betrokken bij de uitvoering van wijkschouwen.
 • Wij leveren een bijdragen aan de sociale wijkteams.
 • Net als in de voorgaande jaren, besteedden wij in 2017 circa € 210.000 (inclusief personeelslasten) aan leefbaarheid in ons gehele werkgebied. De inzet van dit budget is passend bij de lokale vraagstukken en valt binnen de kaders van de Woningwet.

Afspraken gemeenten en AH WOON

 • inzet van sociale wijkteams
 • doorspelen van signalen van huurders (AH WOON).

Doorkijk naar 2018
Ook in 2018 blijven wij ons inzetten voor leefbaarheid in de vier gemeenten. We continueren onze leefbaarheidsaanpak, inclusief de bijbehorende budgetten en personele inzet. In meerdere gemeenten doen we in 2018 gezamenlijk wijkschouwen. De gemeenten nemen daarin het initiatief.