Jaarverslag Raad van Commissarissen

4.1. Terugblik van de voorzitter

Op Valentijnsdag 2018 ben ik begonnen als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woonborg. Dat is uiteraard toeval, maar het past wel bij de wijze waarop ik de organisatie inmiddels heb leren kennen. De sociale doelstelling staat voorop en van daaruit wordt geredeneerd als het om het huurbeleid gaat en de benodigde voorraad in de regio waar Woonborg actief is.

Uitgangspunten onder druk

De Raad van Commissarissen (RvC) vindt het van belang dat ons bezit bereikbaar is voor die mensen die afhankelijk zijn van sociale huur. We merken echter in toenemende mate dat de relatie tussen dit uitgangspunt, het verduurzamen van ons bezit en investeren in nieuwbouw om aan te sluiten bij vervanging en de zich ontwikkelende vraag, op langere termijn onder druk komt te staan. Het is kortom lastig om hier naar de toekomst toe de juiste balans in te vinden. Daar komt bijvoorbeeld nog bij dat door de scheiding tussen wonen en zorg een categorie mensen tussen wal en schip dreigt te raken. De hieruit voortvloeiende vraag naar beschermd wonen ligt ook bij de corporaties om hierin te voorzien.

Open over inhoud, rol en verantwoordelijkheid

Wij voeren het gesprek met de bestuurder over deze thema’s, maar ook over het organiseren van de beleids- en financieringscyclus en de hierbij horende instrumenten. Dit soms vanuit het dilemma wat hier en nu nodig is, in relatie tot de lange termijn. Organisatie, bestuurder en RvC zijn ieder vanuit hun rol en verantwoordelijkheid op een constructieve manier met elkaar op weg om ook bij dit thema het goede te doen tussen de vraag en noodzaak van nu en de goede systematiek van morgen. Het doet me goed te constateren hoe open en tegelijkertijd met voldoende diepgang we elkaar aanspreken.  Fijn dat het kan, het is namelijk niet altijd vanzelfsprekendheid.

Regeldruk en financiële druk van de rijksoverheid

Wat Woonborg onder anderen parten speelt, is de regeldruk enerzijds en de financiële claims van de rijksoverheid anderzijds. Generiek heeft dat volgens ons te maken met de politieke opvatting over de rol en positie van de woningcorporaties. De RvC heeft er bij de bestuurder op aangedrongen de rol en verantwoordelijkheid van Woonborg ten aanzien van de woonomgeving en zorg en welzijn niet uit het oog te verliezen. We zien in de loop van 2019 daarvoor graag nieuwe initiatieven van de bestuurder tegemoet.

Waardering voor organisatie en OR

De RvC heeft zich met waardering richting de Ondernemingsraad, het management en de bestuurder uitgelaten over de ontwikkeling die de organisatie doormaakt. Versterking van de systematiek en kwaliteit enerzijds en hard werken aan klantgerichtheid en de opgave anderzijds gaan succesvol hand in hand. Daar is veel waardering voor bij de RvC.

Waardering voor AH WOON

We stellen het op prijs dat we jaarlijks een aantal keren overleg voeren met de huurdersorganisatie AH WOON. Dat overleg is constructief, niet altijd met dezelfde uitkomst, maar respectvol naar ieders rol en verantwoordelijkheid. Waardering is er voor de inzet die deze vrijwilligers plegen. Ik realiseer me dat er veel van ze wordt gevraagd. Graag biedt de RvC daar de helpende hand, daar waar mogelijk en gewenst.

Woonborg doet er toe

Woonborg zet ieder jaar weer stappen voorwaarts in haar ontwikkeling. Ook in onze functionele omgeving merken we dat we er weer toe doen. Ook dat is goed voor het beeld wat de samenleving van Woonborg heeft. We merken ook dat onze bestuurder daarop georiënteerd is en dat is goed.

Zelfevaluatie

Eind 2018 is er door de RvC een zelfevaluatie uitgevoerd en binnen de RvC besproken. Aan de hand van een vragenlijst zijn de volgende thema’s aan de orde geweest:

 • samenspel RvC met de bestuurder
 • teameffectiviteit van de RvC
 • zelfevaluatie individuele leden RvC
 • beoordeling voorzitter RvC

Investeren in RvC als team

De wisselingen binnen de RvC in de afgelopen periode trekken toch een wissel op de continuïteit. Er is behoefte aan meer organisatie rond scholing en opleiding, strategische discussie en diepgang in de auditcommissie en aandacht om elkaar niet alleen maar met een agenda te treffen. Begin 2019 zullen voorstellen dienaangaande worden uitgewerkt.

Doorgaande lijn

Alles overziend kijk ik met genoegen op mijn eerste jaar bij Woonborg terug. De lijn die de afgelopen jaren in gang is gezet wordt gecontinueerd. Met resultaat voor het hier en nu, maar zeker ook met perspectief voor de lange termijn.

 Emme Groot, voorzitter Raad van Commissarissen Woonborg

Emme Groot, sinds februari 2018 voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woonborg
Emme Groot, sinds februari 2018 voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woonborg

4.2. Over de RvC

Verantwoordelijk voor governancestructuur

De RvC is samen met het bestuur verantwoordelijk voor een goede governancestructuur. Wij hanteren als richtlijn het toetsingskader zoals aangereikt in de Governancecode en handelen op basis van de bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven. Onze werkwijze is beschreven in het reglement Raad van Commissarissen Stichting Woonborg. Daarin staat ook beschreven hoe wij werken met onze twee commissies: de auditcommissie en selectie- en remuneratiecommissie. Daarnaast heeft de RvC een visie op toezicht geformuleerd.

Principes governancecode woningcorporaties

Wij onderschrijven de governancecode en vertalen de principes als volgt:

 1. Het belang van (toekomstige) huurders of bewoners staat voor ons voorop, onze waarden en normen passen bij de maatschappelijke opdracht.
 2. Wij zijn aanspreekbaar op resultaten, evenals het bestuur.
 3. RvC en bestuur voldoen aan de geschiktheidseisen.
 4. We werken actief aan een open dialoog met (toekomstige) huurders of bewoners, gemeenten en andere belanghebbende partijen.
 5. We hebben continu aandacht voor het beheersen van risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten.

4.3. Toezicht

Ons toetsingskader

We hechten aan zorgvuldige besluitvorming en dat alle middelen in het belang van de volkshuisvesting worden geïnvesteerd conform de kerntaak van de corporatie: huisvesting van de primaire doelgroep. Wij gebruiken het toetsingskader zoals is aangegeven in de governancecode. Dat betekent dat wij het beleid van Woonborg toetsen op de regels en uitgangspunten van de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BITV). Ook toetsen we op de prestatieafspraken die voor 2018 met gemeenten en de Algemene Huurdersvereniging WOON zijn gemaakt. In 2018 hebben wij onze visie op toezicht geformaliseerd.

Statuten gewijzigd op basis van Veegwet Wonen

Op basis van de ‘veegwet wonen’, die een aantal punten repareert in de woningwet van 2015 en deze beter uitvoerbaar maakt voor corporaties, zijn de statuten van de Stichting Woonborg aangepast. Na goedkeuring van de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) is voor de officiële inwerkingtreding een notariële akte opgemaakt en getekend op 16 november 2018.

Informatie: tijdig, betrouwbaar en volledig

Zonder tijdige, betrouwbare en volledige informatie hebben we als interne toezichthouder onvoldoende zicht op de gang van zaken om het bestuur adequaat te controleren en te adviseren en kunnen we onze taak niet naar behoren uitoefenen. We zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur, externe toezichthouders, externe accountant en/of derden dat wij alle informatie krijgen die nodig is voor onze taak.

Nieuw informatieprotocol

We hebben een informatieprotocol opgesteld dat een uitwerking en aanvulling is op de statuten van de stichting Woonborg en ons reglement. De informatie wordt met regelmaat door het bestuur aan de RvC aangeboden. Ons informatieprotocol evalueren we elk jaar. Daarnaast is de accountant aanwezig bij de behandeling van de jaarrekening in de RvC-vergadering en spreken wij zonder bestuurder met de Ondernemingsraad en indien aan de orde met sleutelfunctionarissen in de organisatie.

Toezicht op strategie

De RvC is in 2018 geïnformeerd over het vervolgproces van de totstandkoming van een nieuw huurprijsbeleid. We zijn door de bestuurder en adviesbureau Companen  - die Woonborg begeleidde in dit proces – bijgepraat over de weg die is bewandeld wat betreft het vaststellen van het nieuwe huurbeleid. De inhoudelijke gedachtelijn is toegelicht en we zijn bijgepraat over de samenwerking en overwegingen. De RvC heeft vervolgens een besluit genomen over de uitgangspunten voor het huurbeleid 2018 en verder. Het Ondernemingsplan 2018 – 2021 hebben we in het voorjaar van 2018 goedgekeurd.

Toezicht op financiële prestaties

 • We bespraken het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 en keurden deze goed. De externe accountant was bij deze besprekingen aanwezig. Wij bespraken de meerjarenbegroting 2019 – 2028 waarbij ook het advies van de controller voor de meerjarenbegroting is meegenomen. Op een eerder moment is de RvC al bijgepraat over de wijziging in het toezichtskader. We zagen dat een gedegen kennis en een juiste implementatie van de beleidswaarde ertoe hebben geleid dat de meerjarenbegroting in december 2018 kon worden vastgesteld en goedgekeurd.
 • Met de RvC is het projectplan voor het herijken van het investeringsstatuut besproken en er is een tussentijdse afstemming geweest over de uitgangspunten van het statuut. Het definitieve investeringsstatuut is in de voorjaarsvergadering in 2019 aan de RvC ter goedkeuring voorgelegd.
 • Door middel van trimesterrapportages werden we geïnformeerd over de voortgang. Deze rapportages beschouwen we als belangrijke sturingsinstrumenten om de governance concreet vorm te geven.
 • Van de accountant ontvingen we de rapportage ‘interimbevindingen controle 2018’. Het werd zowel in de auditcommissie – samen met accountant PwC -  als in de RvC behandeld.

Toezicht op volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties

De portefeuillestrategie is verankerd in de meerjarenbegroting. De volkshuisvestelijke prestaties op het gebied van investeren in de voorraad is uitgevoerd conform de meerjarenbegroting. Vertragingen werden verantwoord in trimesterrapportages.

Toezicht op biedingen naar gemeenten

Conform de Woningwet stelde Woonborg een bod op voor iedere gemeente waarin zij participeert. De biedingen zijn conform het Woonborg-beleid op maat gemaakt voor de betreffende gemeenten. Wij werden over de inhoud uitvoerig geïnformeerd en keurden de biedingen goed. De biedingen zijn uitgewerkt in de prestatieafspraken. De prestatieafspraken zijn door de RvC voor kennisgeving aangenomen.

Toezicht op klachten en geschillen

Wij namen kennis van het jaarverslag van de Regionale Geschillencommissie en concludeerden dat de procedure voor de afhandeling van klachten goed is verlopen.

Voorbereidingen voor visitatie 2019

In de Woningwet is vastgelegd dat iedere corporatie zich iedere vier jaar moet laten visiteren door een geaccrediteerd onafhankelijk bureau. De kwaliteit van het intern toezicht is een van de onderdelen die onderzocht wordt. In 2015 heeft de laatste visitatie plaatsgevonden. Voor 2019 staat een volgende visitatie gepland. De RvC is samen met de bestuurder opdrachtgever voor de visitatie.

4.4. Klankbord, advies, expertise

Juiste afstand, overzicht op grote lijnen

Een van onze taken is de signaal- en klankbordfunctie voor de bestuurder. Voor alle commissarissen betekent dit dat ze over de juiste kwaliteiten moeten beschikken om deze functie goed uit te oefenen, zoals inlevingsvermogen, de juiste afstand bewaren, overzicht hebben in de grote lijnen zonder hierbij de noodzakelijke details uit het oog te verliezen.

Spiegel voorhouden, kritisch doorvragen

Wij moeten, individueel en als geheel, in staat zijn de bestuurder waar nodig een spiegel voor te houden om open van gedachten te kunnen wisselen. Daar hoort, naast het geven van adviezen en het functioneren als klankbord, kritisch doorvragen bij. Op die manier dagen we de bestuurder uit om niet alleen zorgvuldig en rechtmatig te presteren, maar ook optimaal maatschappelijk rendement te halen uit de corporatie. Alle commissarissen hebben de verantwoordelijkheid bij te dragen aan de besluitvorming zodat we als RvC de belangen op evenwichtige wijze kunnen afwegen.

Expertise en competenties

In het document ‘Competenties en normen Raad van Commissarissen’ hebben we expertises, competenties en normen beschreven waar onze commissarissen aan moeten voldoen. Het is mede gebaseerd op de door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) opgestelde criteria voor goed intern toezicht.

Kennis uit diverse disciplines

We hebben ervoor gekozen om vanuit diverse disciplines kennis in huis te halen. We hebben profielen opgesteld voor volkshuisvesting en governance, financiën en control, vastgoedontwikkeling en beheer en financieel/economisch. Tijdens onze zelfevaluatie hebben wij de competenties, deskundigheden en ervaringen van de commissarissen nog eens onder de loep genomen. We zijn van mening dat deze goed zijn vertegenwoordigd in onze raad. We kunnen onafhankelijk opereren. Om dit te kunnen staven verwijzen we naar het overzicht met de persoonlijke gegevens van de commissarissen, inclusief hoofd- en nevenactiviteiten.

Deskundigheidsbevordering

Wij zijn alert op de juiste kennis en ervaring binnen de RvC. Alle RvC-leden zijn lid van de VTW en maken gebruik van het professionaliseringsaanbod van diverse opleidingsinstituten om onze vakkennis op peil te houden via permanente educatie (PE).  De PE-punten staan in het overzicht in paragraaf 4.12.

4.5. Werkgever

Benoeming en arbeidsvoorwaarden directeur-bestuurder

We zijn niet alleen toezichthouder, maar ook werkgever. We benoemen de directeur-bestuurder en bepalen de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder. In ons Reglement Bestuur Stichting Woonborg zijn afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld taken en bevoegdheden, informatievoorziening en relatie met de RvC, samenstelling, werving, selectie en (her)benoeming.

Beloningsbeleid vastgesteld

In 2018 stelden we het beloningsbeleid voor de bestuurder formeel vast. De bezoldiging van de bestuurder is niet afhankelijk van de resultaten van Woonborg. Voor het bepalen van de hoogte van de beloning van de bestuurder volgen wij de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting (ook wel bekend als de Blok-staffel). Meer informatie over de bezoldiging van de bestuurder en de RvC is te vinden in de jaarrekening.

Over de directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder van Woonborg, mevrouw Esther Borstlap, is eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering daarvan. De Remuneratiecommissie voert jaarlijks een gesprek met de bestuurder over de voortgang over het jaar. In 2018 concludeerde de Remuneratiecommissie dat er sprake was van goed functioneren.

Persoonlijke gegevens directeur-bestuurder

 • Esther Borstlap (1979)
 • Werkzaam in huidige functie bij de organisatie sinds 14 maart 2016
 • Benoeming voor bepaalde tijd
 • Behaalde PE punten in 2018: 65

Nevenfuncties:

 • voorzitter Drents Platform Wonen 
 • lid Deelnemersraad WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw)
 • lid Aanjaagteam collegiale financiering
 • lid Klankbordgroep Handboek marktontwikkeling

4.6. Integriteit, fraudepreventie, accountant

Extra integriteitscheck

Alle commissarissen zijn (her)benoemd volgens de bepalingen in de Woningwet 2015 en het beoordelingskader van de Aw (Autoriteit woningcorporaties). Commissarissen melden tijdens hun functie-uitoefening (mogelijk) tegenstrijdige belangen direct aan de voorzitter en aan de overige leden van de RvC. In 2018 waren  de volgende kwesties aan de orde.

 • In het kader van de Governancecode, principe 3.8, heeft RvC-lid Erik Drenth de voorzitter van de RvC in kennis gesteld van het verzoek om bij woningcorporatie Mooiland zijn commissariaat te verlengen tot 1 januari 2020. (Het commissariaat liep af per 1 december 2018). Mooiland heeft sociale huurwoningen in Assen en daarmee in dezelfde woningmarktregio als Woonborg. Omdat Woonborg niet actief is in de gemeente Assen en er nu en in de toekomst geen transacties aan de orde zijn in de gemeente Assen, heeft de RvC geconcludeerd dat er geen sprake was van een tegenstrijdig belang.
 • RvC-lid René Hoving is als taxateur namens de NAM betrokken bij de aardbevingenproblematiek. In de RvC is afgesproken dat mocht dit in de toekomst tot een potentieel ‘conflict of interest’ leiden, de RvC dit zal bespreken en indien nodig zal handelen.

Beleid risicomanagement

Het risicomanagementbeleid dient als borging (Governancecode woningcorporaties - bepaling 5.1) en leidraad voor de verdere professionalisering van het risicomanagement binnen Woonborg. De RvC is op de hoogte gebracht van de opzet en werking van het risicomanagementsysteem en de voortgang daarvan. In het risicomanagementbeleid zijn de doelstellingen van risicomanagement, verantwoordelijkheden en rollen en proces vastgelegd. Dit beleid is in de RvC-vergadering van 13 februari 2019 ter goedkeuring voorgelegd.

Externe accountant: PwC

De keuze voor de externe accountant wordt door de RvC bepaald, na overleg met het bestuur en na advies van de Auditcommissie. De opdracht aan de huidige accountant PwC loopt tot en met controlejaar 2019. De verplichte kantoorrotatie is vanaf verslagjaar 2020.

4.7. Samenstelling, werving en selectie

Vijf leden, twee huurderscommissarissen

De RvC bestaat uit vijf leden. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en mogen maximaal acht jaar in de RvC zitting nemen. Twee leden zijn op voordracht van de Algemene Huurdersvereniging WOON benoemd.

Wijzigingen in 2018

Emme Groot werd na een positieve zienswijze van de minister per 14 februari 2018 benoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen. In 2018 vertrok Jolanda Comino vanwege een nieuwe functie binnen een organisatie waar Woonborg zaken mee doet. Na het volgen van een werving- en selectieprocedure en het consulteren van eerdergenoemde partijen is Erik Drenth per 1 oktober 2018 benoemd. In 2019 zijn we als RvC weer op volle sterkte.

Verdeling mannen en vrouwen

Op basis van de Wet Bestuur en Toezicht is vereist dat Woonborg een gebalanceerde samenstelling van de leden van het bestuur en de RvC heeft. Daarbij geldt dat minimaal 30% van het bestuur/commissarissen door vrouwen dient te worden ingevuld. De RvC bestond in afwijking van wet- en regelgeving op 1 oktober 2018 uit vier mannen en een vrouw. De huidige RvC heeft een vereiste professionele expertise op de diverse aandachtsgebieden die noodzakelijk zijn om op een kwalitatief hoogwaardig niveau toezicht op de stichting te kunnen houden. Het bestuur bestaat uit één persoon. De invulling van de toezichthoudende en bestuurlijke functies is gebaseerd op basis van de kwaliteitsvereisten aan de functie en de individuele leden en hangt niet samen met man/vrouw zijn. Indien een lid van het bestuur/RvC vertrekt, dan zullen de overige leden de kandidaten beoordelen op basis van expertise en sekse, rekening houdend met de vereisten vanuit de Wet Bestuur en Toezicht.

Procedure werving en selectie

Wij hebben geen vaste selectiecommissie voor de werving- en selectieprocedure van RvC-leden. Afhankelijk van de situatie spreken we rollen en taken af. De bestuurder wordt meestal als adviseur gevraagd om zitting te nemen in de selectiecommissie. Als de procedure leidt tot het voordragen van een geschikte kandidaat, dan volgt een traject met Ondernemingsraad en AH WOON. Na selectie van de meest geschikte kandidaat voert de Autoriteit woningcorporaties een toets uit op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘fit en proper’-toets) van de beoogde kandidaat. Na een positief oordeel van de Aw wordt de kandidaat door de RvC benoemd tot toezichthouder. Nieuwe commissarissen volgen een introductieprogramma.

4.8. Bijeenkomsten

Vaste vergaderingen en overleggen

De RvC  kwam zeven keer bijeen met de bestuurder en de onafhankelijk controller. Afhankelijk van de agendapunten nodigden we managers of een beleidsadviseur uit. Naast de reguliere vergaderingen spreekt de voorzitter regelmatig met de bestuurder en is er, indien aan de orde, tussentijds contact. Ook hebben we minimaal eens per jaar een overleg met de Ondernemingsraad en tweemaal per jaar overleg met AH WOON.

Extra activiteiten met RvC van Wold & Waard en themabijeenkomsten

Tijdens een gezamenlijke scholingsbijeenkomst tussen de RvC’s van Woonborg en Wold & Waard en de bestuurders zijn onder leiding van Karin Doms (adviesbureau WenD Management) twee actuele vraagstukken behandeld: verduurzaming van de woningvoorraad en sociaal domein. We hebben tijdens een themabijeenkomst met de afdeling Woondiensten en het incassoteam gesproken over de dagelijkse gang van zaken binnen deze afdeling. Ook zijn wij geïnformeerd over projecten waar de afdeling Projecten aan werkt en de dilemma’s waar tegenaan wordt gelopen. In een ‘knoppensessie’ hebben we met de bestuurder en de adviseur beleid en strategie gesproken over hoe Woonborg, met het nieuwe huurbeleid als vertrekpunt, zicht heeft gekregen op het huishoudboekje en welke ‘knoppen’ daarop van invloed zijn geweest.

Zelfevaluatie

Wij staan ieder jaar stil bij ons eigen functioneren. Tijdens de zelfevaluatie in 2018 discussieerden wij op basis van de uitkomsten van een door ieder lid van tevoren ingevulde vragenlijst. De thema’s waren: samenspel RvC – directeur-bestuurder, teameffectiviteit RvC, zelfevaluatie individuele RvC-leden en beoordeling van de RvC-voorzitter. Op deze manier kwamen niet alleen de ‘harde’ elementen aan bod, maar ook de ‘soft skills’. Verder hebben we uitvoerig stilgestaan bij de strategie en de rol en aandacht van de RvC voor dit thema. Voor de besproken acties is een uitwerkvoorstel gemaakt en hieraan wordt de komende periode een vervolg gegeven.

4.9. Commissies

Auditcommissie

In de eerste helft van 2018 vormden Frits Nicolai (voorzitter) en René Hoving samen de Auditcommissie. René Hoving was tijdelijk lid van de Auditcommissie in verband met het vertrek van Jolanda Comino uit de RvC in februari 2018. Met het toetreden van Erik Drenth tot de RvC heeft René Hoving zijn deelname aan de Auditcommissie beëindigd en heeft Erik Drenth zijn rol in de commissie overgenomen.

Bijeenkomsten van de Auditcommissie

De commissie kwam in 2018 driemaal bijeen. Bij de bijeenkomsten waren ook de directeur-bestuurder, de controller, de manager Financiën en Bedrijfsvoering en afhankelijk van de onderwerpen leden van de staf aanwezig. Daarnaast heeft de externe accountant tweemaal deelgenomen aan de vergadering. Tussen de vergaderingen door was er af en toe contact met de directeur-bestuurder. De Auditcommissie waardeert de kundige inbreng van de controller en de goede voorbereiding van de vergaderingen door de directeur-bestuurder en het secretariaat.

Gespreksonderwerpen in de Auditcommissie

 • jaarrekening en jaarverslag 2017
 • bevindingen controle jaarrekening 2017, verslag externe accountant over de controle jaarrekening 2017
 • bevindingen interim controle voor jaarrekening 2018 en managementletter van externe accountant
 • evaluatie accountant
 • proces meerjarenbegroting 2018 - 2029
 • treasuryjaarplan 2019

Extra aandacht voor waarderingssystematiek

In de vergaderingen is meerdere keren en uitgebreid aandacht besteed aan de veranderde waarderingssystematiek voor het bezit, de verschillende nieuwe waardebegrippen en de implicaties daarvan voor Woonborg. Daarnaast is aandacht besteed aan de kwaliteit en ‘robuustheid’ van de bezetting van de financiële functie. Verder heeft de Auditcommissie toezicht gehouden op de ontwikkeling van de balans tussen de financiële draagkracht van Woonborg op langere termijn en het beroep dat daarop wordt gedaan vanuit de groei- en duurzaamheidsambities.

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie zorgt voor het werkgeverschap voor de bestuurder en de personele continuïteit van de RvC. Met de bestuurder werden prestatieafspraken gemaakt en is een functioneringsgesprek gevoerd over de voortgang hiervan. Ook is er met de bestuurder een hernieuwd commitment voor de komende jaren gemaakt. Er zijn drie speerpunten vastgelegd waaraan gewerkt gaat worden de komende jaren en op basis waarvan getoetst gaat worden. De Remuneratiecommissie bestond uit Annette Stekelenburg (voorzitter) en Emme Groot.

4.10. Besluiten en goedgekeurde voorstellen

 • Treasurystatuut 2018
 • Voorstel bezoldiging leden RvC 2018
 • Bekrachtiging benoeming Emme Groot als voorzitter van de RvC
 • Visie op toezicht
 • Ondernemingsplan 2018 – 2021
 • Rooster van aftreden en samenstelling commissies
 • Huurbeleid 2018 ev.
 • Jaarverslag en jaarrekening 2017
 • Kaderbrief 2019 - 2028
 • Activiteitenoverzicht gemeenten 2019
 • Benoeming nieuw RvC-lid
 • Aanpassen statuten Stichting Woonborg
 • Vergaderschema RvC en commissies 2019
 • Meerjarenbegroting 2018 – 2029
 • Treasuryjaarplan 2019
 • Visitatie 2019
 • Project Secretaris Buiteveldlaan / Boskamp Roden (uitvoering 28 woningen)
 • Voorstel bezoldiging leden RvC 2019

4.11. Gespreksonderwerpen

Over RvC en extern toezicht

 • Benoeming Emme Groot als nieuwe voorzitter van de RvC
 • Ontslagverzoek lid RvC, Jolanda Comino
 • Procedure werving en selectie  nieuw lid RvC
 • Verslag zelfevaluatie RvC
 • Scholingsbijeenkomst met RvC Wold & Waard
 • Voorstel bezoldiging leden RvC 2019

Over organisatie en stakeholders

 • Notitie klachtenbehandeling Regionale Geschillencommissie
 • Aardbevingen
 • Kaderbrief
 • Huurbeleid
 • Ondernemingsplan
 • Toets investeringsstatuut
 • Hernieuwd investeringsstatuut
 • Visie op toezicht
 • Evaluatie informatieprotocol
 • Risicomanagement
 • Knoppensessie
 • Concept-accountantsverslag jaarrekening 2017
 • PwC: input voor controleplan 2018
 • Trimesterrapportages 2018
 • Jaarverslag en jaarrekening 2017
 • Beleidswaarde
 • Aanpassen statuten Stichting Woonborg
 • Project Haren: nieuwbouwfase 4 en 5
 • Meerjarenbegroting 2019 – 2028
 • Treasuryjaarplan 2019
 • Visie op onderhoud
 • Rapport interim-controle PwC
 • Visitatie 2019
 • Verzakken woningen Roden
 • Project Roden: uitvoering 28 woningen
 • Personele en organisatorische ontwikkelingen
 • Prestatieafspraken 2019

4.12. Persoonlijke gegevens

Emme Groot (1956)

 • Voorzitter en lid Remuneratiecommissie
 • Benoemd: 14 februari 2018, einde huidige (1e) termijn: 14 februari 2022
 • Herbenoembaar
 • PE punten 2018: 14
 • Expertise: volkshuisvesting, governance, maatschappelijke, politieke en bestuurlijke context

Overige functies

 • Bestuursvoorzitter Economic Board Groningen
 • Voorzitter Bestuur van het Huis van de Groninger Cultuur(HGC)/Centrum voor Groninger Taal en Cultuur (CGTC)
 • Voorzitter RvT Stichting Openbaar Onderwijs Marenland
 • Bestuurslid Stichting Kampvreugd (Duinoord Ameland)
 • Voorzitter Stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis locatie Lucas
 • Lid adviesraad van oud-burgemeesters, Bestuur COA
 • Lid adviesraad Groninger Engineering Center
 • Lid Comité van aanbeveling Stichting Leergeld Delfzijl, Appingedam, Loppersum

Annette Stekelenburg (1965)

 • Vicevoorzitter en voorzitter Remuneratiecommissie
 • Benoemd: 14 februari 2012, einde huidige (2e) termijn: 14 februari 2020
 • Niet herbenoembaar
 • PE punten 2018: 27
 • Expertise: volkshuisvesting, zorg en welzijn, vastgoedontwikkeling en vastgoedbeheer, governance

Overige functies

 • Zelfstandig adviseur
 • Voorzitter RvT Zorggroep Noorderboog
 • Voorzitter RvC Wetland Wonen
 • Lid raad van advies Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Frits Nicolai (1966)

 • Lid, huurderscommissaris, voorzitter Auditcommissie
 • Benoemd: 16 juli 2016, einde huidige (1e) termijn: 16 juli 2020
 • Herbenoembaar
 • PE punten 2018: 18
 • Expertise: finance en control

Overige functies

 • Concern controller Trajectum
 • Lid RvC Rabobank Het Drentse Land
 • Lid RvT ICO Kunstcentrum Assen
 • Voorzitter RvT ROS Friesland (t/m 31 oktober 2018)

René Hoving (1969)

 • Lid, huurderscommissaris
 • Benoemd: 1 februari 2017, einde huidige (1e termijn): 1 februari 2021
 • Herbenoembaar
 • PE punten 2018: 9
 • Expertise: vastgoedontwikkeling en –beheer

Overige functie

 • Directeur-eigenaar Hoving Taxaties B.V.
 • Geen nevenfuncties

Erik Drenth (1960)

 • Lid, lid Auditcommissie
 • Benoemd: 1 oktober 2018, einde huidige (1e termijn): 1 oktober 2022
 • Herbenoembaar
 • PE punten 2018: 10
 • Expertise: Volkshuisvestelijk en financieel economisch

Overige functies

 • Directeur vestiging Assen Verstegen accountants en adviseurs
 • Lid RvT Opron, Veendam
 • Lid RvC Mooiland
 • Lid RvT Oosterlengte
 • Lid RvT Proscoop
 • Lid RvT DNK (theater en bioscoop en bibliotheek Assen)

Henk Jan Bolding (1955)

 • Voorzitter, Lid Remuneratiecommissie
 • Benoemd: 14 februari 2010, einde huidige (2e termijn): 14 februari 2018
 • Afgetreden (einde termijn)
 • PE punten 2018: niet van toepassing
 • Expertise: volkshuisvestelijk, financieel economisch

Functie

 • Provinciesecretaris/algemeen directeur Provincie Groningen

Jolanda Comino (1976)

 • Lid, lid Auditcommissie
 • Benoemd: 1 maart 2017, einde huidige (1e termijn): 1 maart 2021
 • Afgetreden per 1 april 2018 (op eigen verzoek)
 • PE punten 2018: niet van toepassing
 • Expertise: volkshuisvestelijk, financieel economisch

Functie

 • Directeur Van Wijnen Zwolle (per 1 april 2018)

4.13. Jaarrekening 2018

De volledige jaarrekening 2018 is opgenomen in hoofdstuk 5 van dit jaarverslag. Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. De jaarrekening voldoet aan RJ645.

Vries, 19 juni 2019

Stichting Woonborg

Directeur-bestuurder, E.A. Borstlap

Volgend hoofdstuk: Jaarrekening