Jaarverslag

1.1. Een woningcorporatie vol verhalen

Woonborg is ontstaan in 2001, na een fusie van de Algemene Woningbouwvereniging Roden (AWR) en de Drents Groninger Woningbouw (DGW ). Twee organisaties met een rijke historie. Maar: de historie van Woonborg gaat 100 jaar terug. Het begon op 1 januari 1918 toen de Stichting Zuidlaarder Woningbouw van start ging. In datzelfde jaar werden ook de stichtingen Vriezer Woningbouw, Anlooër Woningbouw en de Harener Woningbouw opgericht.

We bouwen voort op het werk van onze voorgangers

Woonborg bouwt voort op het werk van vele voorgangers. Het is een geschiedenis vol verhalen. Diverse mensen die al tientallen jaren een woning bij Woonborg huren vertellen me er regelmatig over. Hoe zij vroeger woonden. Hoe de buurt vroeger was. En ook medewerkers die al jaren bij Woonborg werken weten vaak nog precies welke woningen wanneer gebouwd zijn en wie waar woont of heeft gewoond.

In en rondom Woonborg: veel bevlogen en betrokken mensen

De historie van Woonborg, die voel je. Veel mensen voelen zich ook verbonden met onze organisatie en blijven betrokken. Zo sprak ik met Johan Dijk, die 12 jaar directeur van Woonborg was. Ik was onder de indruk van zijn herinneringen en hoe enthousiast hij over zijn jaren bij Woonborg sprak. Zo ook voormalig bestuurslid en voorzitter van huurdersverenigingen Dik Niewold en huidig voorzitter van de Algemene Huurdersvereniging WOON Jelly van den Bosch: stuk voor stuk bevlogen en betrokken mensen. Betrokken bij onze huurders, betrokken bij Woonborg.

We maakten van 2018 een goed jaar

Ik kijk terug op een goed en productief jaar. Een vol jaar, waarin we vooruitkeken naar de toekomst, de organisatie nog weer verder op orde brachten en grote stappen vooruit zetten. Vooral op gebied van ICT. Een jaar waarin we 120 woningen energiezuiniger maakten, nieuwbouwprojecten startten en opnieuw met huurders plannen maakten en samen optrokken.

Esther Borstlap,
directeur-bestuurder

Bedankt!

Op deze plek willen we alle mensen bedanken die veel voor onze huurders betekenen. We lichten er twee uit.

AH WOON
In het bijzonder dank aan de mensen van AH WOON. Hun inzet voor onze huurders is onovertroffen, de onvermoeibare motivatie om voor belangen van huurders op te komen bewonderenswaardig. We spraken met elkaar over het huurbeleid, wacht- en zoektijden, het project Drenthe Huurt, prestatieafspraken en nog veel meer. Wat misschien niet iedereen weet: AH WOON is zeer nauw betrokken bij onze projecten. Zijn we met bewoners in gesprek over woningverbetering of sloop en nieuwbouw, dan zijn ze er steevast bij. Ook bij bewonersbijeenkomst in de avonduren. Ze luisteren, geven advies, denken mee. En ondertussen blijven ze ons kritisch volgen. 
 

Onze samenwerkingspartners in de bouw en installatietechniek
We bedanken ook alle metselaars, timmermannen, installatiemonteurs, stucadoors en al die andere vakmensen die bij onze huurders thuis aan het werk zijn. We hebben waardering voor hun vakmanschap.

Jelly van den Bosch en Johan Klöpping in gesprek met bewoners uit Zuidlaren en wethouder Pepijn Vemer van de gemeente Tynaarlo. Deze foto werd gemaakt tijdens de afsluiting van de nieuwbouwwerkzaameden aan de Stationsweg en Koningstraat in Zuidlaren.
Jelly van den Bosch en Johan Klöpping in gesprek met bewoners uit Zuidlaren en wethouder Pepijn Vemer van de gemeente Tynaarlo. Deze foto werd gemaakt tijdens de afsluiting van de nieuwbouwwerkzaameden aan de Stationsweg en Koningstraat in Zuidlaren.
Bestuurslid Johan Klöpping van AH WOON was een van de gespreksleiders tijdens het huurderspanel over 'langer zelfstandig thuis wonen'. We organiseerden de bijeenkomst in de Scheepstraschool in Roden. Er deden 20 huurders aan mee.
Bestuurslid Johan Klöpping van AH WOON was een van de gespreksleiders tijdens het huurderspanel over 'langer zelfstandig thuis wonen'. We organiseerden de bijeenkomst in de Scheepstraschool in Roden. Er deden 20 huurders aan mee.

1.2. Woonborg in 2018

Je huis is de plek waar je thuis kunt zijn. Een plek waar je jezelf kunt zijn en maximaal onafhankelijk bent van anderen. Wij vinden dat iedereen recht heeft op zo’n plek. Dat is onze missie en daaraan werken we elke dag. We zetten ons in voor:  

 • betaalbare, goede en passende woningen
 • in een prettige woonomgeving
 • mensen met een smalle beurs 
 • mensen die door een andere oorzaak niet op de vrije woningmarkt een passend huis kunnen vinden

Doelen uit ondernemingsplan zijn onze basis

In 2018 stelden we ons nieuwe ondernemingsplan vast. Daarin verwoorden we hoe we onder andere betaalbaarheid vormgeven en denken over duurzaamheid. In 2019 gaan we de manier waarop we duurzaamheid vormgeven duidelijker maken. Ook starten we dan een woningmarktonderzoek om ook het zicht op de kwalitatieve en kwantitatieve opgave in beeld te krijgen.

Keuzes maken blijft noodzakelijk

Bij Woonborg en in de sector zien we dat betaalbaarheid voorop blijft staan. Het is onze eerste prioriteit en dat hebben we ook zo verwoord in ons ondernemingsplan 2018 - 2021. We zien wel dat we steeds meer tot keuzes gedwongen worden. We kunnen iedere euro maar één keer uitgeven en daarom blijft het belangrijk om te bepalen hoe we ambities op een zo optimaal mogelijke manier kunnen realiseren binnen onze financiële mogelijkheden. Dat doen we ook, bijvoorbeeld tijdens de voorbereiding op de begroting van ieder opvolgend jaar.

Woningen met scheuren door bodemverzakking

De bodem hield ons in 2018 flink bezig. Zo kregen we te maken met verzakkingen van en scheurvorming in woningen in Roden. In 2016 hadden we hier ook al mee te maken in de Bomenbuurt. Dat leidde destijds tot de sloop van vier woningen. Sindsdien monitoren we daar 120 woningen.

In de wijk Middenveld in Roden meldden particuliere woningeigenaren in augustus ernstige scheuren in hun woningen. Sommige van die woningen werden onbewoonbaar verklaard. Wij besloten onze 36 huurwoningen in deze wijk te laten inspecteren. Vooralsnog lijkt het erop dat onze woningen in deze wijk geen schade hebben. Inmiddels heeft de gemeente Noordenveld erkend dat de schade aan acht koopwoningen veroorzaakt is door rioleringswerkzaamheden.

In een andere wijk in Roden, Roderveld waren ook problemen en bij een aantal van onze huurwoningen bleek dat zeer ernstig. Op het moment dat we dit jaarverslag schrijven zijn tien woningen ontruimd omdat er sprake is van scheurvorming en verzakking. We lieten een onafhankelijk onderzoeksbureau een onderzoek starten naar de oorzaak en lieten 20 woningen waar schade gemeld was doorlopend monitoren. De bewoners van de tien woningen hebben we begeleid naar een tijdelijk ander huis. In 2019 buigen we ons over mogelijk herstel van woningen, de toekomst van de woningen die leeg staan en oorzaak en vervolgstappen.

Pieter de Jong, projectleider
Pieter de Jong, projectleider

"Scheuren in woningen, 10 onverhuurbare huizen. We waren elke dag in Roden"

"Woonborg heeft ervaring met scheuren in woningen in Roden. Maar in de mate zoals in 2018 is voorgekomen was voor ons onverwacht en nog niet eerder in deze omvang voorgekomen. In de wijk Roderveld merkten we in januari al scheurvorming in het buitengevelmetselwerk. We kwamen er achter omdat in deze wijk 31 woningen op de nominatie stonden voor woningverbetering. Ik was bezig met voorbereidend werk. In de loop van het jaar ontstonden er ook aan de binnenkant van woningen scheuren. Vanaf de zomer, en die was extreem droog in 2018, namen de problemen toe. Er ging geen dag voorbij dat ik niet bij de woningen en bij onze huurders langs geweest ben. Binnen Woonborg heb ik met een paar collega’s in een projectteam me er intensief mee beziggehouden. Vooral toen bij tien woningen de scheurvorming dusdanig ernstig werd, dat we die woningen als onverhuurbaar moesten beschouwen. We hebben bewoners verhuisd naar een andere woning. Dat ging in goed overleg en verliep goed. De betrokken huurders en directomwonenden in Roderveld hebben we persoonlijk en ook tijdens bewonersavonden en met nieuwsbrieven steeds op de hoogte gehouden. Ook elders in Roden hebben we woningen laten monitoren en onderzoeken. In 2019 verwachten we dat we uitsluitsel krijgen over herstelmogelijkheden en natuurlijk ook waarom de problemen ontstaan zijn. Een onderzoeksbureau doet dit onderzoekswerk voor ons.”

1.3. Regionale ontwikkelingen

Om onze doelen voor elkaar te krijgen hebben we te maken met wat er op landelijk en regionaal niveau gebeurt. Met name in de politiek. 2018 was bijvoorbeeld het jaar van de akkoorden. Zo werden er een nieuw cao-akkoord, klimaatakkoord en sociaal huurakkoord gesloten en dat heeft allemaal invloed op ons werk. 

Verschuivingen en veranderingen bij onze gemeenten

In 2018 waren er gemeenteraadsverkiezingen. Eerst in de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze en Noordenveld en later in het jaar in Haren. Inwoners in de gemeente Haren, gemeente Groningen en gemeente Ten Boer gingen in november naar de stembus als gevolg van de gemeentelijke herindeling. Zij vormen per 1 januari 2019 samen de nieuwe gemeente Groningen. Inmiddels zijn er in alle gemeenten coalitieakkoorden gesloten en de ambtelijke en bestuurlijke overleggen weer opgestart. Voor de prestatieafspraken van 2020 en verder hebben alle partijen voorbereidingen getroffen.

Aardbevingsproblematiek: ook actueel voor Woonborg

In 2018 hield het aardbevingsdossier ons opnieuw bezig, maar niet in de mate zoals men dat elders in de provincie Groningen ervaart. Maar toch. We wikkelden twee schademeldingen af en in de C14-overleggen (het overleg van de corporaties die in het aardbevingsgebied hun woningbezit hebben) stonden de procedure voor schadeloosstelling voor de waardedaling van onze woningen op de agenda. In 2018 stond ook de hoogte van de claim centraal. Wij namen zelf twee nieuwbouwprojecten in Haren onder de loep waar we de nationale praktijkrichtlijn voor willen hanteren. Eind 2018 dienden we bij de NAM onze plannen en de meerkosten voor het aardbevingsbestendig bouwen in. Onze insteek is dat we alle kosten vergoed krijgen. In het hoofdstuk 3 leest u meer over dit onderwerp.

Nieuw convenant: huisvesting cliënten en ex-cliënten beschermd wonen & opvang

In juni sloten gemeenten in de provincie Groningen, 28 zorgaanbieders en de twaalf woningcorporaties in de provincie een nieuw convenant. Daarin is onder meer afgesproken dat:

 • gemeenten zich inspannen om drempels weg te nemen die mogelijke huisvesting voor cliënten belemmeren
 • zorgorganisaties cliënten begeleiden naar zelfstandige huisvesting en de spil zijn tussen cliënt, gemeenten en woningcorporaties
 • iedere cliënt binnen Beschermd Wonen en Opvang die weer zelfstandig kan wonen binnen drie maanden een passende (zelfstandige) woonruimte heeft

Er is twee keer per jaar een bestuurlijk overleg. Daarnaast hebben partijen een gezamenlijke projectgroep opgericht die voor de precieze uitwerking zorgt.

Nieuw project: Drenthe woont circulair

Drenthe woont circulair is een project van de acht Drentse wooncorporaties. Samen zetten zij zich in om circulair bouwen in de provincie te stimuleren. In oktober ondertekenden we samen met de Drentse collega-corporaties een verklaring tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Expeditie energieneutraal wonen in Drenthe in Assen. Ook Bouwend Nederland, Uneto-VNI Noord (installatiebranche), BNA (Bond Nederlandse Architecten), NICE (Noordelijk Innovatie lab Circulaire Economie) en de provincie Drenthe zetten hun handtekening.

Drenthe woont circulair is een nieuw project waar alle Drentse woningcorporaties bij aangesloten zijn.
Drenthe woont circulair is een nieuw project waar alle Drentse woningcorporaties bij aangesloten zijn.

Kenmerkend voor onze regio: veel en goed samenwerken

In Groningen en Drenthe wordt al jaren veel en goed samengewerkt. We lichten er hier één bijzonder samenwerkingsproject uit.

In 2017 hebben we samen met Drentse collega-woningcorporaties de website Drenthe Huurt gelanceerd waar alle beschikbare sociale huurwoningen in Drenthe op te vinden zijn. Ons vervolgdoel is om procedures op elkaar af te stemmen en dat woningzoekenden op één plek al het aanbod kunnen vinden. We willen ook dat er op eenduidige manier wordt bepaald wie er als eerste in aanmerking komt voor een woning. In 2018 werden daarvoor belangrijke voorbereidende stappen gezet. Zo zijn de spelregels voor toewijzing voor heel Drenthe opgesteld. Dit is gedaan in nauwe samenwerking met de huurdersverenigingen uit Drenthe. In 2019 werken we de plannen verder uit. We verwachten dat we in 2020 met de nieuwe werkwijze gaan werken én dat de nieuwe website met meer functionaliteiten dan ook live gaat.

In de zomer van 2018 zetten de Drentse woningcorporaties en de huurdersorganisaties een volgende stap in het project 'Drenthe Huurt'.
In de zomer van 2018 zetten de Drentse woningcorporaties en de huurdersorganisaties een volgende stap in het project 'Drenthe Huurt'.

1.4. Landelijke ontwikkelingen

De landelijke politiek heeft veel invloed op ons werk. 2018 was het jaar van de akkoorden. Er werden een nieuw klimaatakkoord, sociaal huurakkoord en cao-akkoord gesloten.

Sociaal huurakkoord geeft huurders zekerheid over betaalbaarheid

Woonbond en Aedes sloten in december 2018 een nieuw sociaal huurakkoord. Hoofddoel: een gematigde huurontwikkeling. Wij ondersteunen het sociaal huurakkoord, vinden het goed, want hierdoor hebben huurders de komende jaren zekerheid over de huurprijsontwikkeling van hun woning.

Dit betekent dat de huurprijs van sociale huurwoningen van woningcorporaties de komende jaren gemiddeld met niet meer verhoogd wordt dan het inflatiepercentage. Wij zijn direct gaan kijken of we in 2019 al in lijn met dit akkoord de huurverhoging kunnen doorvoeren en dat is ook gelukt. De totale huurverhoging in 2019 was bij ons 1,6%. Een aantekening hierbij is wel, dat dit effect heeft op het tempo van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Over de huurverhoging in 2018 leest u meer in paragraaf 2.3.

Klimaatakkoord: ja, mits

Eind 2018 werd in Nederland een klimaatakkoord afgesloten. 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 is één van de geformuleerde doelen. Verschillende sectoren hebben zich eraan verbonden: elektriciteitssector, industrie, transport, landbouw en ook koopwoningen- en huursector. Aedes zit namens de woningcorporaties aan de Klimaattafel Gebouwde omgeving. 

Over het klimaatakkoord zijn we wat minder enthousiast dan over het sociaal huurakkoord. Wij vinden het namelijk van cruciaal belang dat we op zo snel mogelijke manier de verduurzaming oppakken. We moeten ervoor zorgen dat op lange termijn betaalbaar wonen in de sociale huur mogelijk blijft. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren ervaren dat het isoleren van woningen en duurzaam opwekken van energie noodzakelijke, maar ook dure ingrepen zijn. Wat daarbij in onze ogen belangrijk is, is een overheid die dit onderkent en niet alleen een ambitie stelt maar zaken ook financieel mogelijk maakt.

Als corporatiesector hebben we daarom gezegd dat zonder extra geld de versnelling van de verduurzaming van corporatiewoningen niet mogelijk is. Het klimaatakkoord stelt nauwelijks extra middelen beschikbaar, maar houdt de ambitie wel overeind. Wij stellen de komende jaren betaalbaar wonen voorop en verduurzaming passen wij daar in. Ja, beide zijn nodig, daar zijn we net zo goed van overtuigd. Maar onze overtuiging is ook: er is nog een hele weg te ontginnen om energieneutraal wonen in 2040 te realiseren.

Een nieuwe cao

Het was een lange weg voordat partijen tot een nieuwe cao kwamen. Het cao-akkoord dat uiteindelijk afgesloten is, geldt voor 25.000 mensen die werken in de corporatiesector. Opvallende zaken uit het akkoord zijn dat er een belangrijke stap is gezet in het meer marktconform maken van de salarissen in de sector. Daarnaast wordt het leren en blijven ontwikkelen van medewerkers gestimuleerd en de faciliterende rol van de werkgever benadrukt. Een heel mooi onderdeel uit het akkoord is het generatiepact. Dit pact biedt corporatiemedewerkers van 63 jaar en ouder de mogelijkheid om minder te gaan werken met behoud van volledige pensioenopbouw.

1.5. Onze resultaten in vogelvlucht

In ons ondernemingsplan 2018 - 2021 hebben we zes doelen verwoord die we willen bereiken. Al onze activiteiten moeten bijdragen aan het bereiken van deze doelen. In 2018 boekten we al veel resultaten en we troffen voorbereidingen voor later.

Doel 1: betaalbare woningen

Op strategisch gebied is het ondernemingsplan vastgesteld. Daarnaast is het huurbeleid herijkt. We hebben betaalbaarheid concreet gemaakt: Woonborg zorgt ervoor dat 80% van de woningen een huur heeft tot de eerste aftoppingsgrens, 10% van de woningen zit tussen de eerste en de tweede aftopping en 9% van de woningen heeft een prijs boven de liberalisatiegrens. We bedanken de Algemene Huurdersvereniging WOON voor de stevige, inhoudelijke gesprekken die we hebben gevoerd tijdens de totstandkoming van het nieuwe huurbeleid. Zij houden ons scherp en dat waarderen we enorm!

Doel 2: voldoende en goede huizen

Elk jaar investeren we fors in onze woningen. Dit doen we in de vorm van investeringen én onderhoudsuitgaven. In 2018 leverden we nieuwbouwwoningen op in Zuidlaren (Roelfsema-locatie en Noord Es) en in Roden (Padkamp en Boskamp).  We startten met de bouw van de jongerenappartementen aan de Raadhuisstraat in Roden. Als gevolg van de aardbevingsrichtlijnen liep ons nieuwbouwproject in Haren (Oosterhaar fase 4 en 5) vertraging op.

Doel 3: Zuinig met energie

We werken aan het realiseren van een woningbezit met gemiddeld label B. In 2018 maakten we plannen om in 2019, 2020 en 2021 een sprint te trekken om dat doel te halen. Het nieuwe huurbeleid heeft dit onder andere mogelijk gemaakt. Het is onze verwachting dat we een gemiddeld label B in 2020 / energie-index van 1,32 ook echt kunnen realiseren. Waar we heel trots op zijn is dat we bij alle verbeterprojecten in 2018 100% deelname onder huurders hebben behaald. Dat alle huurders samen met ons investeren in duurzaamheid vinden we een prachtige gezamenlijke prestatie.

In Haren verbeterden we 20 woningen aan de Kievitsweg. Er is isolatie angebracht in de gevels en alle daken zijn vernieuwd. Die zijn aan de buitenkant geïsoleerd. De woningen kregen zonnepanelen en hebben nu energielabel A.
In Haren verbeterden we 20 woningen aan de Kievitsweg. Er is isolatie angebracht in de gevels en alle daken zijn vernieuwd. Die zijn aan de buitenkant geïsoleerd. De woningen kregen zonnepanelen en hebben nu energielabel A.

Doel 4: steeds betere dienstverlening

Bij onze bouwprojecten en binnenonderhoudsprojecten staat bewonersparticipatie en communicatie centraal. We zetten de persoonlijke relatie met mensen voorop en sluiten aan op wat onze huurders willen en kunnen. Wil iemand geen nieuwe keuken? Dan doen we het niet. Kan iemand zijn bijkeuken niet zelf leegmaken voor isolatiewerkzaamheden, dan bieden we hulp. Persoonlijke aandacht en een stap extra zetten: dat is inmiddels diepgeworteld bij ons. Maar, tegelijkertijd daalt ons cijfer voor klanttevredenheid in de Aedes Benchmark. Dus is er werk aan de winkel! We hebben in 2018 gebouwd aan randvoorwaarden voor betere klanttevredenheid bij nieuwe huurders en reparatieverzoeken. Zo lanceerden we een nieuwe website en een nieuw klantportaal waar onze woningzoekenden en huurders gemakkelijker zelf online zaken kunnen regelen.

Doel 5: prettige woonomgeving

In 2018 hebben we voorbereidingen getroffen voor een eigen visie op de thema's leefbaarheid en wonen & zorg. Voor het laatste onderwerp organiseerden we in 2018 een huurderspanel. Voor dit panel meldden zich 20 huurders aan. We organiseerden de bijeenkomst samen met AH WOON.  Er kwamen goede ideeën en suggesties naar voren en we spraken af om als huurderspanel in 2019 nogmaals bij elkaar te komen.

Doel 6: financieel gezond en een goed lopende organisatie

Oog voor financiën en financieel gezond willen zijn, zit diep in ons dna. Wij focussen daarop en zijn er scherp op. In de Aedes benchmark vielen we opnieuw op met onze lage bedrijfslasten.

In 2018 brachten we ondertussen ons ‘eigen huis’ verder op orde door onder meer flink te investeren op het gebied van ICT. Ook speelden we in op nieuwe wetgeving zoals AVG en de invoering van de beleidswaarde. Verder hebben we gewerkt aan een nieuw investeringsstatuut. In 2018 breidden we de formatie nog wat verder uit. Gezien de ontwikkeling die we als organisatie willen én moeten doormaken én gezien het werk dat er is te doen op volkshuisvestelijk gebied, was dit volgens ons nodig.

1.6. Vooruitblik naar nabije toekomst

We balen ervan dat ons cijfer voor klanttevredenheid in de Aedes benchmark is gedaald. Juist wij, als compacte club die goed contact heeft met de huurder en ook veel huurders persoonlijk kent. Wij hebben een goede uitgangspositie om een hoge klantwaardering te halen. We zullen dan ook in 2019 er aan werken wat we kunnen doen om die 8 te halen. Een klantstrategie formuleren is daarbij een belangrijk onderdeel.

Stevige klus voor ons team Projecten

We hebben in 2018 40 nieuwbouwwoningen opgeleverd, zijn met 42 nieuwbouwwoningen gestart. We isoleerden en verbeterden 120 woningen en bij meer dan 600 woningen voerden we onderhoud uit. Komende jaren willen we nog meer doen en een sprint trekken. Met als doel dat ons woningbezit in 2020 gemiddeld label B heeft. Dit vraagt secure sturing bij ons team Projecten en een juiste formatie. We gaan dit team daarop inrichten zodat zij deze stevige klus goed kunnen klaren.

De organisate sterker maken: weten waar we voor staan

We hebben in 2018 gewerkt aan het sterker maken van onze eigen organisatie. Aan de ene kant doen we dit door onze doelen helder en concreet te maken, zoals in het ondernemingsplan en het huurbeleid. Aan de andere kant is het van belang dat wij met elkaar als professionals goed samenwerken. Op dit gebied hebben we in 2018 stappen gezet. Er is in bijna alle teams gewerkt aan reflectie in hun rol als professional.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat wij als Woonborg goed weten waar we voor staan en wat onze identiteit is. Hierdoor kunnen we beter samenwerken met partijen om ons heen. In 2019 gaan we hiermee door, bijvoorbeeld door proceseigenaarschap helderder te maken. Dat is nodig, want de afgelopen jaren hebben we veel personele wisselingen gehad waardoor afspraken en werkprocessen minder vanzelfsprekend zijn geworden. 

Reflectie: wat betekenen maatschappelijke ontwikkelingen voor ons?

Elke woningcorporatie bevindt zich in een omgeving die veel invloed uitoefent op het eigen beleid. Denk alleen maar aan de klimaatdoelstellingen, het sociaal huurakkoord, maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen in zorg en welzijn, ouderen die langer zelfstandig thuis wonen, vergrijzing of krimp. Het vraagt van ons continue reflectie en visie. In 2019 staan de thema's leefbaarheid en wonen en zorg op de agenda.  

1.7. Verbonden met de mensen in ons werkgebied

2018 stond in het teken van ons 100-jarig bestaan. Wij vonden: wie jarig is trakteert! We hebben met Drents/Groningse nuchterheid en bescheidenheid een aantal acties bedacht voor onze huurders. Zo konden huurders een klusjesman winnen om een vaak lang uitgestelde wens in huis uit te voeren. We kregen veel aanmeldingen en onze vakmannen hebben met veel plezier klussen uitgevoerd. Het contact met de huurders stond voor ons voorop. De actie was zeer geslaagd.

Kinderfeest: 100 gratis kaartjes

In het jubileumjaar organiseerden we speciaal voor onze huurders een actiemiddag om gratis naar de Sprookjeshof in Zuidlaren te gaan. We gaven meer dan 100 toegangskaartjes weg.

Sterk verankerd in ons werkgebied met een breed netwerk

We hebben een breed en relevant netwerk met gemeenten, sociale wijkteams, ketenpartners, collega-corporaties, bedrijven en samenwerkingspartners. Hieronder een aantal samenwerkingsverbanden en projecten waarbinnen we betrokken zijn of een rol vervullen:

 • Drents woonlastenonderzoek
 • Project Drenthe woont circulair
 • Energieneutraal wonen in Drenthe in 2040
 • Drenthe Huurt
 • Samenwerkingsverband Groningse woningcorporaties C14
 • Samenwerking met Wold & Waard
 • Loopbaaninitiatief
 • Regionale Geschillencommissie Groningen en Drenthe

We focussen op de toekomst, onze koers is helder

In de periode 2014 tot 2018 hebben we tijd genomen om pas op de plaats te maken en ons te bezinnen op onze kerntaken. En om een aantal scherpe keuzes te maken. Wij weten waar we voor staan en wat we de komende jaren willen bereiken. Woonborg is inmiddels gegroeid naar een financieel solide, compacte en zelfstandige corporatie. De toekomst zien we met vertrouwen tegemoet.

De doelstelling in ons ondernemingsplan 2018 – 2021 zijn voor de komende jaren leidend. Onze huurders, onze huurdersvereniging, onze partners, onze leveranciers, de teams binnen Woonborg, alle Woonborg-medewerkers: iedereen is gebaat bij duidelijkheid over de koers, ook op de wat langere termijn. Alleen zo kan iedereen meedenken en meepraten. Teams binnen Woonborg kunnen hun plannen erop afstemmen. Huurders, AH WOON en partners weten waar ze aan toe zijn.

In ons jubileumjaar nodigden we huurders uit voor een speciale middag in de Sprookjeshof in Zuidlaren. We gaven meer dan 100 gratis toegangskaartjes weg.
In ons jubileumjaar nodigden we huurders uit voor een speciale middag in de Sprookjeshof in Zuidlaren. We gaven meer dan 100 gratis toegangskaartjes weg.
Volgend hoofdstuk: Maatschappelijke prestaties