Extra integriteitscheck binnen RvC

Alle commissarissen zijn (her)benoemd volgens de bepalingen in de Woningweg 2015 en het beoordelingskader van de Autoriteit woningcorporaties. Commissarissen melden tijdens hun functie-uitoefening (mogelijk) tegenstrijdige belangen direct aan de voorzitter en aan de overige leden van de RvC. In 2017 waren de volgende kwesties aan de orde:

  • De RvC is alert op de betrokkenheid van de heer Bolding bij het volkshuisvestelijke beleid van de provincie Groningen en de raakvlakken met Woonborg. De Raad van Commissarissen is zich bewust van het spanningsveld dat kan optreden.
  • De heer Hoving is als taxateur namens de NAM betrokken bij de aardbevingen. Mocht dit in de toekomst tot een potentieel ‘conflict of interest’ leiden dan zal de RvC dit bespreken en indien nodig handelen.